Duszpasterstwo nauczycieli

Archiwum wpisów

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
W sumie: 346643

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Księża Proboszczowie, Katecheci!

Poniżej zamieszczamy opracowane na nowo zasady i kryteria przygotowania do bierzmowania, które uwzględniają zarówno szkołę podstawową, jak i funkcjonujące jeszcze gimnazja. Dokument można pobrać pod adresem:  http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/prawok/Kryteria-bierzmowanie.pdf lub pod linkami:

Kryteria-bierzmowanie

Kryteria-bierzmowanie cz-b (w wersji czarno-białej)

Tarnów, 29 września 2017 r.

Nasz znak :OF.I/3.3/1.20/17

 

 

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM

 I.                   Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa przez trzy lata i ma miejsce
w szkole podstawowej oraz gimnazjum. W szkole podstawowej rozpoczyna się w klasie szóstej, natomiast w gimnazjum w klasie pierwszej. Przygotowanie to zwieńczone jest przyjęciem sakramentu bierzmowania odpowiednio w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz w klasie trzeciej gimnazjum.

Przez cały czas trwania przygotowania kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w katechizacji szkolnej oraz w katechezach w mniejszych grupach, organizowanych przy parafii, do której należą. Miejscem katechez parafialnych są parafialne salki katechetyczne. Ponadto kandydaci powinni uczestniczyć w specjalnych celebracjach, które mogą być organizowane tylko w kościołach lub kaplicach na terenie parafii. Katechezy parafialne powinny być prowadzone przez duszpasterzy we współpracy z odpowiednio przygotowanymi animatorami świeckimi. Tematykę oraz częstotliwość spotkań i celebracji określa program zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego, natomiast właściwe pomoce w formie konspektów do spotkań w grupach i celebracji zostały wydane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Dopuszcza
się przygotowanie do bierzmowania poprzez udział kandydatów, którzy wyrażą taką wolę,
w programie formacyjnym „Młodzi na progu”.

W klasie siódmej szkoły podstawowej oraz w klasie drugiej gimnazjum należy przygotować uczniów do egzaminu z wiedzy religijnej, składanym przez uczniów przed dekanalnym
lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów
do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest „Katechizm bierzmowanych” wydany przez Wydawnictwo Biblos.

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia
z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór
u katechety szkolnego.

Zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.

 

II.                Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

– w deklaracji przyjęcia sakramentu,

– w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,

– w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej),

– w udziale w rekolekcjach lub dniach skupienia,

– w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,

– w nienagannej postawie religijno-moralnej,

– w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

 

                                                  + Stanisław Salaterski

                                                  Wikariusz Generalny 

 

MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

KATECHEZA PARAFIALNA