Konkurs fotograficzny SACRUM

Zapraszamy do zainteresowania się ofertą konkursową

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
SACRUM
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie oraz Muzeum św. Jana Sarkandra
w Skoczowie, jako organizatorzy, ogłaszają ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „SACRUM”.
Mottem przewodnim drugiej edycji konkursu jest hasło:„mężczyzną i niewiastą stworzył ich”
(Rdz 1,27)
Celem konkursu jest pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz inspirowanie
młodych ludzi do twórczych poszukiwań na polu fotografii.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno
publicznych jak i niepublicznych.
Zgłoszenie na konkurs obejmuje:

 • zdjęcia w formacie od 20×30 cm do 30×45 cm, każdy uczestnik może przesłać maksymalnie
  trzy prace. Zdjęcia powinny być opisane na odwrocie (Imię i nazwisko autora, tytuł
  fotografii, jeśli praca nie ma tytułu, prosimy o adnotację „bez tytułu”);\
 • poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa do konkursu (załącznik do regulaminu);
 • płyta CD lub DVD z nagranymi i opisanymi pracami (format min. 20×30 cm, rozdzielczość
  300 dpi);
  Treść podpisów i opisów (zamieszczonych na odwrocie prac oraz w formularzu zgłoszeniowym)
  będzie dla organizatorów podstawą do zredagowania podpisów dopełniających prezentowane
  fotografie na wystawie i w katalogu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania
  skrótów i redakcji opisów zdjęć.
  Każdy autor może dostarczyć nie więcej niż trzy prace. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub
  kolorowe. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące wynikiem jednokrotnej ekspozycji.
  Fotomontaże, multiekspozycja oraz manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne.
  Zgłoszenie fotografii jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu, że praca nie
  narusza praw osób trzecich, a w szczególności jej rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do
  naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografiach.
  Udział w konkursie jest bezpłatny. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Zostaną
  włączone do zbiorów Muzeum św. Jana Sarkandra w Skoczowie i ZSTiO w Skoczowie.
  III. TERMINY
  Prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Górecka
  65, 43-430 Skoczów z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „SACRUM”
  Termin nadsyłania prac upływa 29 kwietnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019 roku na uroczystym pokonkursowym wernisażu, o
  czym uczestnicy konkursu zostaną wcześniej poinformowani. Wyniki zostaną również
  opublikowane na stronie internetowej organizatora.
  W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy przedmiotu.
  Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac z powodów regulaminowych. Decyzje jury są
  ostateczne.
  IV. NAGRODY i WYSTAWY
 • Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca. Rozdanie
  nagród nastąpi podczas wystawy nadesłanych prac w Muzeum św. Jana Sarkandra w
  Skoczowie o czym Organizatorzy poinformują telefonicznie bądź mailowo
  zainteresowanych.
 • Zdjęcia, nadesłane przez Uczestników Konkursu, zostaną zaprezentowane
  podczas co najmniej jednej wystawy, zorganizowanej w związku z Konkursem.
  Termin oraz miejsce wystawy zostaną podane przez Organizatora w terminie do 7 dni przed
  wystawą. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo do wywieszenia
  jedynie części nadesłanych zdjęć.
  V. DANE OSOBOWE:
 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w
  Skoczowie: ul. Górecka 65, 43-430 Skoczów.
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych , z którym jest
  Marek Wantulok, z którym można skontaktowad się za pośrednictwem adresu e-mail:
  IODO@zstio-skoczow.pl
 3. Dane osobowe uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem przez Organizatora
  Konkursu będą przetwarzane do 2 lat. Na podstawie: a. udziału w konkursie – art. 6 ust. 1 lit. b)
  RODO, b. wyboru laureatów i przyznania nagród – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, c. kontaktu z
  Uczestnikiem w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, d. publikacji informacji o
  laureatach konkursu– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, e. rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit.
  c) RODO, f. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest świadomie i dobrowolnie wyrażona zgoda na
  przetwarzanie danych wizerunkowych przez Uczestnika, bądź w przypadku osoby niepełnoletniej
  opiekuna prawnego wyrażona poprzez wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej, w tym
  niezbędnych oświadczeń i zgód.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w konkursie.
 6. Dane osobowe zbierane przez Organizatora: Imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, adres
  zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Dane osób fizycznych, które przekazują dane osobowe w związku z organizowaniem i
  przeprowadzaniem Konkursu przez Organizatora nie będą przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  V. KONTAKT
  Wszelkich informacji na temat wystawy i konkursu udziela:
  ks. Tomasz Gwoździewicz (gwozdziewiczt@gmail.com)
  Jerzy Rzechanek (jerzyrzechanek@interia.pl)
  Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronie internetowej Zespołu Szkół
  Technicznych i Ogólnokształcących: https://www.zstio-skoczow.pl oraz Muzeum św. Jana
  Sarkandra w Skoczowie: http://www.muzeumsarkandra.ox.pl