Prawo oświatowe a nauczanie religii


Strona zawiera przepisy prawne oraz interpretacje prawa oświatowego, dotyczącego nauczania religii w szkołach oraz sytuacji katechetów jako nauczycieli religiiUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyRozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołachIstotne przypomnienia w sprawie nauczania religii w szkoleReligia w szkole niepublicznejKarta NauczycielaRozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliRozporządzenie MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowaniaZarządzenie MEN z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie zapewnienia praktyk religijnych, które gwarantuje prawo państwoweInformacja MEN dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulacji dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących nauczania religii/etykiEmerytura dla kontynuujących zatrudnienieRozwiązanie umowy o pracę ze względu na brak godzinOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wliczania do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych, religii lub etykiRozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznychInformacja w sprawie bezpłatnego nauczania religii w przedszkolach„Zatwierdzanie” Programu nauczania religii przez dyrektora szkoły