Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

 

Regulamin
Małopolskiego projektu

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
przygotowującego
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym

Kraków, 2013

I. Założenia projektu:

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają
z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dotychczas zrealizowano od 2007 roku sześć edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 30 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski, pokazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi – musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli – opiekunów.

Siódma edycja Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Projekt ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.

II. Cele projektu:

• uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
• przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
• tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,
• ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

III. Organizacja:

1. Adresaci projektu:
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.
Uczestnikami projektu mogą być zespoły uczniowskie, których liczebność – łącznie z opiekunem, może wynosić od 5 do 21 osób.
Zespoły reprezentować mogą gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną w zależności od liczby uczniów tworzących zespół. O zakwalifikowaniu zespołu do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej decyduje % uczniów z danego typu szkoły. Gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest z gimnazjum – zespół zaliczany jest do grupy gimnazjalnej, natomiast gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest ze szkoły ponadgimnazjalnej – zespół zaliczany jest do grupy szkół ponadgimnazjalnych.

2. Ogólne założenia projektu
Zespoły pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują i realizują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących. Ze zrealizowanych działań sporządzą sprawozdanie, a wybrane przez Komitet Organizacyjny szkoły zaprezentują efekty swoich działań na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.
Zespoły mogą zaprosić do współpracy uczniów i nauczycieli ze swojej szkoły, osoby prywatne, instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, sponsorów (osoby prywatne i firmy).

3. Treść projektów i formy ich realizacji:
Szkoły mogą składać i realizować kilka projektów. Działania w ramach projektu mogą być realizowane:
• od 1 stycznia 2013 r.;
lub
• od momentu ogłoszenia projektu.
Projekt uwzględnia ocenę działań realizowanych od 1 stycznia 2013 roku, a także działań planowanych do realizacji po nadesłaniu sprawozdań do końca roku.
Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań, planowanych do pozyskania partnerów, zakładane rezultaty, dotychczasowe efekty pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji). Zaplanowane działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub też dalszej społeczności (zarówno Polski jak i całego świata).
Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu
(z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele, szczegółowy opis i harmonogram działań realizowanych w ramach projektu, pozyskani partnerzy, osiągnięte rezultaty, działania planowane do realizacji po zakończeniu szóstej edycji do końca roku.
Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy pomocy, znajdują się w Załączniku nr 1.
Inspirację do realizacji projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży w 2004 r. (Załącznik nr 2).

4. Etapy i harmonogram realizacji Projektu:

• Etap szkolny:
a) przesłanie deklaracji uczestnictwa do 26 kwietnia 2013 r.;
b) przesłanie szkolnych projektów do 14 maja 2013 r.;
c) realizacja projektów;
d) ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
e) ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji
w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie
i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi – 29 listopada 2013 r.

• Przeglądy rejonowe:
a) prezentacje projektów w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach;
b) ocena prezentacji przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
c) ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji
w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi.
d) wybranie zespołów do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania
w Krakowie.

• Uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie:
a) prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
b) wręczenie statuetek „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, nagród i wyróżnień. Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.

5. Kolejność i terminarz działań związanych z projektem 2013 r.:

a) Kwiecień- ogłoszenie VII edycji projektu na stronach internetowych oraz akcja informacyjna skierowana do organów prowadzących i do szkół;
b) do 26 kwietnia – złożenie przez szkoły deklaracji uczestnictwa w projekcie i warsztatach szkoleniowych, wzór: Załącznik nr 3;
c) do 14 maja – przesłanie szkolnych projektów działań przygotowanych w formie pisemnej – wzór: Załącznik nr 4;
d) do 8 listopada – przesłanie sprawozdań w formie pisemnej z realizacji szkolnych projektów – wzór: Załącznik nr 5; ocena szkolnych projektów i sprawozdań;
e) od 19 do 22 listopada – prezentacje rejonowe w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu,
i Nowym Targu i Wadowicach.
f) 3 grudzień – uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie.

6. Organizacja projektu:

a) Deklaracje, szkolne projekty i sprawozdania należy przesyłać z dopiskiem
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”:
a. z rejonu tarnowskiego do:
• Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie – al. Solidarności, 5-9, 33-100 Tarnów
lub
• Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
b. z rejonu nowosądeckiego do:
• Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
lub
• Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
c. z rejonu wadowickiego do:
• Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu ul. Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim
lub
• Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach
ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice,
d. z rejonu nowotarskiego do
Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie, ul. Józefa Marcika 3F,31-443 Kraków,
lub
• Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu
ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ
e. z rejonu krakowskiego do:
Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie, ul. Józefa Marcika 3F,31-443 Kraków,
lub
• Kuratorium Oświaty w Krakowie – ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
b) Oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji rejonowych dokonają Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Komisje Oceniające tworzą: przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego oraz instytucji wspomagających.
c) Komitet Organizacyjny może skorzystać z wiedzy, doświadczenia i opinii ekspertów.
d) Szkolne projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2013 r. lub od momentu ogłoszenia VII edycji Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym, do 30 października 2013 r. Komisje Oceniające będą oceniały szkolne projekty za okres działania.
e) Uczestnicy projektu zostaną uhonorowani specjalnymi wyróżnieniami Samorządu Województwa Małopolskiego. Nagrodą główna jest wyjazd do Rzymu.
f) Organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspomagające, popierające ideę projektu oraz współorganizatorzy projektu mogą ufundować specjalne wyróżnienia dla zespołów szkolnych biorących udział w projekcie.
g) Udział w projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie gimnazjalnym zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2012 r.


Regulamin projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” wraz z załącznikami