Katecheza parafialna

Polecamy publikacje, które mogą okazać się przydatne w pracy katechetycznej, m.in. podczas katechez i celebracji dla dzieci ze szkoły podstawowej, dla kandydatów do sakramentu bierzmowania i ich rodziców oraz różnych katechez okolicznościowych UMIŁOWANI PRZEZ JEZUSA

Celebracje i katechezy parafialne o sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii dla katechizowanych z klasy czwartej szkoły podstawowej

ks. Bogusław Połeć (red.)

Ukazywanie miejsca, roli i zadań dzieci w parafii, związanie ich z liturgią i duszpasterstwem wymaga ożywienia form katechetycznego i duszpasterskiego oddziaływania. Nie wolno zapominać o uczestnictwie w tradycyjnych formach nabożeństw parafialnych. Nieustannie należy podejmować korelację szkolnego nauczania religii z czynnym uczestnictwem dzieci w liturgii i systematycznym korzystaniem z sakramentów świętych, zwłaszcza regularnej spowiedzi i częstej Komunii świętej. Dzięki temu stwarza się klimat do nawiązania autentycznej więzi i przyjaźni z Panem Jezusem.PROWADZENI PRZEZ JEZUSA

Celebracje i katechezy parafialne o słowie Bożym dla katechizowanych z klasy piątej szkoły podstawowej

ks. Bogusław Połeć (red.)

Zbawczą moc ma słowo Boże, które jest skierowane do każdego człowieka. Słowo to domaga się odpowiedzi poprzez konkretną postawę w życiu. Katechezy oparte o teksty Pisma Świętego prowadzą do odkrywania Boga działającego na rzecz człowieka. Prezentacja wybranych wydarzeń i tekstów biblijnych oraz poszukiwanie ich aktualizacji w życiu Kościoła i Konkretnego człowieka prowadzą do osobowego spotkania z Bogiem działającym w sakramentach świętych.WYBRANI PRZEZ JEZUSA

Celebracje i katechezy parafialne o Kościele i sakramencie chrztu świętego dla katechizowanych z klasy szóstej szkoły podstawowej

ks. Bogusław Połeć (red.)

Ochrzczony – katechizowany, żeby mógł być zmotywowany do czynnego życia apostolskiego we wspólnocie Kościoła, to przede wszystkim w tym Kościele musi być zjednoczony z Chrystusem. Bez Chrystusa nie zrozumie i nie odnajdzie się w Kościele jako wspólnocie wiary. Dopełnieniem szkolnego nauczania religii jest duszpasterstwo katechetyczne, które pozwala dzieciom na doświadczenie prawdziwej, żywej wspólnoty wiary. To właśnie w parafii katechizowani mogą odkryć prawdę o Kościele, który jest wspólnotą, gdzie każdy ma swoje miejsce i zadania do podjęcia. W tej wspólnocie poprzez słowo Boże, sakramenty, modlitwę i świadectwo idziemy drogą zbawienia i uświęcenia.


JEGO MIŁOSIERDZIE Z POKOLENIA NA POKOLENIE

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej

ks. Bolesław Klaus, ks. Tomasz Lelito, ks. Tadeusz Michalik, ks. Bogusław Połeć (red.)

Książka zawiera konspekty katechez okolicznościowych na czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej. Katechezy przeznaczone na każdy etap edukacyjny zostały opracowane przez katechetów diecezji tarnowskiej. Opracowane konspekty katechez skupiają się nie tylko na tematyce Bożego miłosierdzia, ale  wskazują również na szczególnych jego świadków i apostołów, czyli św. siostrę Faustynę Kowalską i bł. Jana Pawła II. Do publikacji dołączona została płyta CD z tekstami do wydruku oraz prezentacjami multimedialnymi.


RODZINA SZKOŁĄ WIARY I CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŚWIADECTWA

Konferencje dla rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania

ks. Bogusław Połeć (red.)
„Rodzina chrześcijańska jest uprzywilejowanym miejscem katechezy. Przez rodziców, jako pierwszych nauczycieli i wychowawców w wierze, dokonuje się głębsze wtajemniczenie w życie chrześcijańskie ich dzieci” (PDK 126). W sposób szczególny świadectwo żywej wiary dawane przez rodziców, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się religijnych, moralnych postaw swoich dzieci, potrzebne jest gimnazjalistom przygotowującym się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W wypełnianiu swoich powinności rodzice otrzymują wsparcie ze strony wspólnoty parafialnej.


DIALOGI O WIERZE

Spotkania w grupach

Klasa I gimnazjum

bp Wiesław Lechowicz (red.)
Sakrament bierzmowania, podobnie jak każdy inny sakrament, jest spotkaniem człowieka z Bogiem, jest zbliżeniem się nieba do ziemi, Boga do człowieka. Dzięki sakramentowi bierzmowania człowiek otrzymuje Ducha Świętego wraz z Jego darami i charyzmatami, co czyni go zdolnym do życia sakramentalnego, to znaczy naznacza obecnością Boga i na Boga ukierunkowuje.


SPOTKANIA W WIERZE

Celebracje liturgiczne

Klasa I gimnazjum

bp Wiesław Lechowicz (red.)
Wiara, która jest darem Boga otrzymanym na chrzcie świętym, ma być nie tylko wyznawana, ale wewnętrznie przeżywana. Uwzględniając to, uczeń Chrystusa – którym jest każdy ochrzczony – ma być człowiekiem modlitwy, sakramentów świętych, a przede wszystkim Eucharystii. W ten sposób poznajemy, naśladujemy i kochamy Chrystusa, naszego Nauczyciela i Zbawiciela.


ŻYĆ WE WSPÓLNOCIE

Spotkania w grupach

Klasa II gimnazjum

ks. Bogusław Połeć (red.)
Celem posługi katechetycznej realizowanej we wspólnocie Kościoła jest przede wszystkim kształtowanie wiary dojrzałej, włączanie w życie Kościoła oraz dawanie chrześcijańskiego świadectwa. Dlatego do kształtowania właściwych postaw wiary nie wystarczy tylko nauczanie religii w szkole. Wiara poznana domaga się przeżycia jej i dawania świadectwa, a to jest możliwe tylko we wspólnocie parafialnej.


ŚWIĘTOWAĆ WE WSPÓLNOCIE

Celebracje liturgiczne

Klasa II gimnazjum

ks. Bogusław Połeć (red.)
Tworzenie wspólnoty z Bogiem jest podstawą nawiązywania zdrowych relacji z drugim człowiekiem. Poprzez komunię z Bogiem człowiek potrafi żyć w komunii ze swoim bliźnim. Przygotowanie do bierzmowania tym będzie owocniejsze, im bardziej kandydaci otworzą się na działanie łaski Bożej w ich życiu. Różne formy zaproponowanych celebracji mają im to umożliwić.


PROWADZENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Spotkania w grupach

Klasa III gimnazjum

ks. Bogusław Połeć (red.)
Odbywające się w parafii spotkania dla kandydatów do bierzmowania są bardzo ważnym elementem przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Jako pomoc w ich owocnym przeprowadzeniu zostały zredagowane materiały pt. Prowadzeni przez Ducha Świętego. Pozwolą one uczestnikom prawdziwie doświadczyć obecności i działania Ducha Świętego w Kościele, a także troski, jaką otacza on młodego człowieka.


UŚWIĘCANI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Celebracje liturgiczne

Klasa III gimnazjum

ks. Bogusław Połeć (red.)
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje między innymi celebracje, które – w formie dziewięciu konspektów – zostały opracowane w tomie pt. Uświęcani przez Ducha Świętego. Mają one pomóc w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu kandydatów do przyjęcia daru Ducha Świętego.