Duszpasterstwo nauczycieli

Archiwum wpisów

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 4
W sumie: 278488

Uwaga! Konkurs dla kandydatów do bierzmowania!!!

Konkurs dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
Organizator – Tarnowski Gość Niedzielny
Współpraca – Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Adresaci: kandydaci do sakramentu bierzmowania z terenu Diecezji Tarnowskiej w ramach parafii


W imieniu Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Wydziału Katechetycznego serdecznie zapraszamy do zainteresowania się konkursem, który adresowany jest do kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wszystkie szczegóły w regulaminie.

DSC_4370

Link do pobrania regulaminu: regulamin_GN

Diecezjalny Konkurs
na najlepszą relację z przygotowań do bierzmowania

 

Już w przyszłym roku będziecie bierzmowani? Ten konkurs jest dla Was!!! Zapraszamy do udziału młodych z każdej parafii. Diecezjalny konkurs na najlepszą, najciekawszą relację z przygotowań do bierzmowania! Przygotowujcie się do Bierzmowania. Za wami zdany egzamin z wiedzy religijnej. Teraz trwa intensywna formacja w parafii i na katechezie. Uczestniczycie w specjalnych spotkaniach, pracujecie w małych grupach, a może jedziecie na rekolekcje zamknięte? Pokażcie, jak przygotowujecie się do jednego z najważniejszych momentów w Waszym życiu! W jaki sposób czekacie na Ducha Świętego! Do udziału w konkursie zapraszamy Katechetów i młodych z poszczególnych parafii, którzy przygotowują się bezpośrednio do bierzmowania.

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu jest Instytut Gość Media we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

2. Adres organizatora: „Gość Niedzielny” oddział w Tarnowie, ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów

3. Data rozpoczęcia konkursu: 03.12.2017 r.

4. Termin zakończenia konkursu: 31.01.2018 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjum, którzy w 2018 roku przyjmą sakrament bierzmowania w swoich parafiach. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

1. Grupę zgłasza katecheta.

2. Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych”.

3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej, wykonanej przez klasę w wybranej formie, w jednej z trzech kategorii:

a)  prezentacja multimedialna

b) film

d) oryginalne zdjęcie całej grupy, która idzie do bierzmowania z opisem przygotowań do przyjęcia tego sakramentu (max. 1 strona A4)

Nadesłane prace powinny przedstawiać przegotowanie grupy parafialnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tematami może być udział kandydatów w katechezie w szkole, spotkaniach liturgicznych w kościele, zajęciach dla małych grup, w rekolekcjach zamkniętych itp.

Termin nadsyłania prac: od 03.12.2017 r. do 31.01.2018 r.

2. Sposób nadsyłania prac: zdjęcie z relacją lub materiał multimedialny należy przesłać w formie elektronicznej na konto mailowe tarnow@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs dla bierzmowanych”.

3. Do zdjęcia/materiału multimedialnego muszą być dołączone następujące dane: parafia jako autor pracy konkursowej, imię i nazwisko katechety, adres pocztowy parafii, numer telefonu i adres e-mail parafii.

4. Grupa może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę w wybranej przez siebie kategorii.

5. Prace konkursowe od 1 do 10 lutego 2018 roku oceniane będą przez użytkowników serwisu tarnow.gosc.pl

6. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia zwycięskich prac dokona powołane przez organizatora jury. Posiedzenie jury zwołuje jej przewodniczący.

7. Przy ocenianiu prac jury bierze pod uwagę zarówno estetykę fotografii jak i oryginalność pomysłu.

IV. JURY

1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

Ks. dr Tomasz Lelito – przewodniczący

Ks. Zbigniew Wielgosz – wiceprzewodniczący

Beata Malec – Suwara – dziennikarz „Gościa Tarnowskiego”

Grzegorz Brożek – dziennikarz „Gościa Tarnowskiego”

V. NAGRODY

1. Nagrodą za zajęcie I miejsca w każdej kategorii (prezentacja, film, zdjęcie z opisem) będzie zestaw pamiątkowych zdjęć z bierzmowania, które otrzyma każdy bierzmowany uczeń z nagrodzonej klasy.

2. Nagrody zostaną przekazane do parafii, z których młodzi wygrali konkurs.

3. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na łamach tarnowskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” w numerze na 18 lutego 2017 r. i na stronie tarnow.gosc.pl.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie tarnow.gosc.pl w terminie ustalonym przez organizatora.

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: materiał konkursowy, dane osobowe: parafia, imię i nazwisko katechety, adres parafii, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.

2. Grupy kandydatów do bierzmowania biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie danych na łamach tarnowskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” i na stronie tarnow.gosc.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

a) ustalenia zadań konkursowych,

b) wyboru uczestników konkursu,

c) wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: tarnow@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

„Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym” – sympozjum

w dniu 1 grudnia br. (piątek) w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie WTST UPJPII w Krakowie (aula im. św. Jana Pawła II) odbędzie się sympozjum pt.: „Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym”. W sympozjum zostanie podjęte zagadnienie powstania człowieka z perspektywy różnych nauk, m.in.: kosmologii, paleoantropologii, genetyki, biologii ewolucyjnej, filozofii, nauk biblijnych oraz teologii. Początek sympozjum o godz. 8. 30. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych katechetów do udziału w sympozjum! Wstęp bezpłatny. Szczegóły na plakacie poniżej.

plakat

 

XV Ogólnopolski konkurs o bł. Karolinie

Zespół Szkolno–Przedszkolny,  oddziały PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału w XV Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym pt. „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..”

Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci Bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas
walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uczczenie 120 – rocznicy urodzin Bł. Karoliny Kózkówny

Uczestników prosimy o wyrażenie przy pomocy tekstu poetyckiego lub obrazu własnych refleksji nawiązujących do hasła konkursu.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły i osobiste przemyślenia.
Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:
1. Błogosławiona Karolina uczennicą Ducha Świętego
2. Dary Ducha Świętego.
3. Owoce Ducha Świętego.
4. Dzielmy się dobrocią jak Karolina.
5. Karolina uczy przyjmować i żyć darami Ducha Świętego.

Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna,
 • prace poetyckie

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-III szkoły podstawowe – (tylko praca plastyczna);
 • klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 • klasy VII i klasy gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 • szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 • dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Materiały do pobrania: XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny

Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców

W dniu 21 października (sobota) odbędzie się diecezjalna pielgrzymka nauczycieli i wychowawców do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na okolicznościowych plakatach, które zostały rozesłane do każdej parafii. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

 Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców
Plakat_nauczyciele2017

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Księża Proboszczowie, Katecheci!

Poniżej zamieszczamy opracowane na nowo zasady i kryteria przygotowania do bierzmowania, które uwzględniają zarówno szkołę podstawową, jak i funkcjonujące jeszcze gimnazja. Dokument można pobrać pod adresem:  http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/prawok/Kryteria-bierzmowanie.pdf lub pod linkami:

Kryteria-bierzmowanie

Kryteria-bierzmowanie cz-b (w wersji czarno-białej)

Tarnów, 29 września 2017 r.

Nasz znak :OF.I/3.3/1.20/17

 

 

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM

 I.                   Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa przez trzy lata i ma miejsce
w szkole podstawowej oraz gimnazjum. W szkole podstawowej rozpoczyna się w klasie szóstej, natomiast w gimnazjum w klasie pierwszej. Przygotowanie to zwieńczone jest przyjęciem sakramentu bierzmowania odpowiednio w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz w klasie trzeciej gimnazjum.

Przez cały czas trwania przygotowania kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w katechizacji szkolnej oraz w katechezach w mniejszych grupach, organizowanych przy parafii, do której należą. Miejscem katechez parafialnych są parafialne salki katechetyczne. Ponadto kandydaci powinni uczestniczyć w specjalnych celebracjach, które mogą być organizowane tylko w kościołach lub kaplicach na terenie parafii. Katechezy parafialne powinny być prowadzone przez duszpasterzy we współpracy z odpowiednio przygotowanymi animatorami świeckimi. Tematykę oraz częstotliwość spotkań i celebracji określa program zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego, natomiast właściwe pomoce w formie konspektów do spotkań w grupach i celebracji zostały wydane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Dopuszcza
się przygotowanie do bierzmowania poprzez udział kandydatów, którzy wyrażą taką wolę,
w programie formacyjnym „Młodzi na progu”.

W klasie siódmej szkoły podstawowej oraz w klasie drugiej gimnazjum należy przygotować uczniów do egzaminu z wiedzy religijnej, składanym przez uczniów przed dekanalnym
lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów
do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest „Katechizm bierzmowanych” wydany przez Wydawnictwo Biblos.

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia
z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór
u katechety szkolnego.

Zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.

 

II.                Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

- w deklaracji przyjęcia sakramentu,

- w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,

- w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej),

- w udziale w rekolekcjach lub dniach skupienia,

- w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,

- w nienagannej postawie religijno-moralnej,

- w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

 

                                                  + Stanisław Salaterski

                                                  Wikariusz Generalny 

 

XVI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych

W imieniu Wydziału Teologicznego UŚ oraz Wydziału Katechetycznego w Katowicach

zapraszamy na

XVI Ogólnopolską Konferencję Katechetów Szkół Specjalnych

Temat konferencji:

 Autyzm – wyzwanie współczesnej katechezy

Konferencja odbędzie się w Brennej w dniach od 21.09 (początek godz. 18.00) do 24.09.2017 r. (zakończenie godz. 12.00).

Podczas spotkania pragniemy zająć się następującymi zagadnieniami:

 1. Problemy psychologiczno-pedagogiczne
 2. Wsparcie rozwoju
 3. Trudności wychowawcze
 4. Aktualności: problemy szkolne, prawne, metodyczne, reforma systemu oświaty
 5. Spotkanie z autorami pomocy dla szkół specjalnych

 

  

Zgłoszenia do 19 września 2017 roku

Koszt: 240  zł

Kontakt – zgłoszenia:

Tel. kom: 697027939 – po godz. 15.00

 e-mail: sosna.oligo@op.pl

Wspólna droga wymaga modlitwy

baner-dekoracyjny-na-v-synod-diecezji-tarnowskiej-wzor-03

Pielgrzymka katechetów

Siostry Katechetki, Panie i Panowie Katecheci!

Przypominamy o zbliżającej się pielgrzymce do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie koło Tarnowa. Udział w pielgrzymce jest obowiązkowy dla sióstr zakonnych oraz katechetów świeckich, niemniej jednak prosimy, aby to spotkanie potraktować jako pielgrzymkę wiary i zawierzenia Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i  bł. Karoliny naszej posługi, nas samych, naszych rodzin oraz uczniów, dla których jesteśmy katechetami.

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 7 października o godz. 9.30. W planie spotkania przewidujemy modlitwę różańcową, konferencję, którą wygłosi Wikariusz Biskupi ds. Formacji Duchowieństwa ks. dr Krzysztof Bułat oraz uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego.

pobrane

Zaproszenie na film: DWIE KORONY

Drodzy katecheci! Serdecznie polecam Wam i Waszym uczniom film o św. Ojcu Maksymilianie M. Kolbe pt. DWIE KORONY – święty jakiego nie znał świat, który pojawi się w polskich kinach od 13 października br. Na terenie naszej diecezji projekcja odbędzie się m.in. w kinie Sokół w Nowym Sączu 2 października 2017 r. Dla katechetów organizatorzy posiadają bardzo ciekawa ofertę w postaci darmowych wejściówek. Poniżej zamieszczam plakat filmu oraz link do zgłoszeń udziału w projekcji.

Link: https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Bezplatne-zaproszenia-na-film-Dwie-korony

najnowszy_plakat_bez_logo_średni

MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

KATECHEZA PARAFIALNA